Tuebyen

Høringsinnspill til arbeidet med den nye høyhusstrategien fra Institutt for Begrepstømming. Instituttet erklærer herved “teppebyen” som tømt for ethvert meningsfylt innhold, og lanserer herved “tuebyen” som et konstruktivt alternativ for å forstå og forsterke Oslos karakter.

Begreper er ikke entydige størrelser. Begreper blir både lansert og definert gjennom en hegemonisk kamp mellom ulike parter som gjerne vil gi begreper et innhold som passer til deres særinteresser. Begreper er arenaer for gladiatorkamper der vinneren får gi begrepet mening. Men noen ganger gir det lite mening å omdefinere begreper, og da må de kategoriseres som meningsløse. Teppebyen er et slikt begrep. I Oslo er det brukt som begrep for at bebyggelsen skal være så flat og teppete som mulig for å gi rom for det omkringliggende kuperte landskapet. Det første dokumentet jeg har funnet som bruker begrepet “teppebyen” eller “bebyggelsens teppekarakter” er Kommunedelplan for indre by datert februar 1991: “Byens karakteristiske landskapstrekk skal bevares ved at bebyggelsen fortsatt får en “teppekarakter”. Problemet er at teppebyen gir få meningsbærende assosiasjoner som understøtter begrepet. Den nærmeste assosiasjonen er “teppebombing” som konnoterer kirurgisk bombing av områder eller hele byer for å jevne hele bebyggelsen med jorden. En annen assosiasjon kan jo være at Oslo er verdenskjent for sine mange teppehandlere. Riktignok er det enkelt å kjøpe både persiske- og andre kvalitetstepper i Oslo, men skaper heller ikke riktige assosiasjoner for å beskrive hva Oslos karakter er.

For hageeiere er parkslirekne deres kanskje verste fiende. Den sprer seg uhemmet og kan kun bekjempes med en kombinasjon av iherdig oppgraving av røttene, tildekking med kraftig duk, og supplert med round up eller andre sprøytemidler. Instituttet mener bestemt at begrepet “teppebyen” er å betrakte som ugress av typen parkslirekne. Instituttets intellektuelle metode for å bekjempe “teppebyen” og “teppekarakter” er dog mer konstruktiv. Ved å lansere tuebyen som alternativ er det instituttets lønnlige håp at teppebyen dreneres for både lys, luft og vann slik at den kan plasseres på den intellektuelle oppsamlingsplassen for skadelige begreper. Teppebyen er jo ikke engang presist når det anvendes på Oslo, siden vi har allerede har over 100 bygg som er 42 meter eller høyere.

Rødsildretue på Svalbard. Foto: Bård Bredesen

Å anvende “tuebyen” som begrep for Oslos karakter er meningsfull av minst 4 årsaker:

  1. Begrepet “tue” har utelukkende positive assosiasjoner i det norske språk. Det finnes knapt en storavdelings-barnehage hvor ikke minst en avdeling heter “blåbærtua” eller “tyttebærtua”, ment for å betegne gode myldreplasser for små krabater. Blomstertuer er tilsvarende sammengrodde konsentrasjoner. Blomster trives også sammen med andre blomster. Maurtua er et forbilde for menneskelig organisering. Maurtuene bygges høye uten hjelp av arkitekter eller maskiner og trenger verken armert stål eller betong for å bli levende 24/7-byer. Myrtuene er således redningsbøyer for fotturister i fjellheimen når stien fører dem over myrlendte strøk. Også i overført betydning gir begrepet tue mening. Nordmenn sporer gjerne sin selvfølelse tilbake til middelalderkongen Sverre – som i følge vår nasjonalsang – talte Roma midt i mot. Og hva passer bedre til denne motstanden enn visdomsordet “liten tue kan velte stort lass”.
  2. Tuebyen står også utmerket til Oslos kuperte landskap. Det er våre koller og åser; Grefsenkollen, Vettakollen og Holmenkollen, og med det synlige branntårnet på Haukåsen i øst – alle rundt eller i underkant av 400 m.o.h – som er våre topografiske landemerker som omkranser Oslo. Bebyggelsen bør følgelig være tilpasset et slikt kupert landskap i mindre format. Men både koller og tuer betegner det samme, nemlig romlig ordnede forhøyninger. Det er jo også slik at kollen og tua er språklig forbundet med hverandre. På engelsk heter jo maurtue for anthill. Og romlige forhøyninger skaper jo også en assosiasjon til bølger. Oslos naturlige skyline er med sine koller å ligne på en bølge. Bebyggelsen bør følgelig få den samme bølgebevegelsen framfor å insistere på å være et teppe som verken tør eller kan stikke seg ut.
  3. Tuebyen passer jo også som hånd i hanske på Oslos kommunes erklærte strategi det siste ti-året om knutepunktfortetting. Byen skal vokse innenfra og ut og deretter punktvis gjennom kollektivknutepunkter. Som følge av denne erklærte fortettingspolitikken er det allerede i ferd med å vokse fram tuedannelser i mange av Oslos knutepunkter, det være seg Oslo S, Skøyen, Nydalen, Helsfyr og snart Økern. Denne strategien henger også sammen med den restriktive småhusplanen. Framfor å tillate tilfeldige høyhus spredt kaotisk uten en romlig orden utover bylandskaper, skal de konsentreres for å kunne håndtere befolknings- og arbeidsplassvekst, samtidig som småhusbebyggelsen vernes. Både for å holde på Oslos romlige karakter og av hensyn til det gjeldende prinsippet om fortetting langs kollektivknutepunkter må den største tua være rundt Norges suverent største kollektivknutepunkt – Oslo S. Oslo S er lengst unna kollene og åsene, og ligger lavest i byen nede ved vannkanten.
  4. Tuebyen følger også opp gjeldende høyhusstrategi fra 2004 som knesetter prinsippet om avtrapping av bygningsvolumer mot omkringliggende områder. Høyhusbebyggelsen og avtrappinger må vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, landskapsformasjoner, kulturminner og lokalklimatiske forhold, samt forholdet til tilgrensende bebyggelse. Det er sunn fornuft å la det høyeste punktet på tua være i midten, og la all bebyggelse rundt det høyeste bygget falle naturlig nedover og tilpasse seg omgivelsene. En tue er jo ikke et fremmedelement i sine omgivelser, men markerer naturlige fortetninger i landskapet.  

Det hører med til sjeldenhetene at Institutt for Begrepstømming uttaler seg om pågående politiske saker, men det er Instituttets alvorlige overbevisning at det er særdeles viktig at begrepene vi omgir oss med er så presise som mulig. Som begrepenes vakthund er det vår oppgave å si fra når et begrep – som “teppebyen” – forurenser det nødvendige ordskiftet rundt byens utvikling.

Mvh Erling Fossen, selvutnevnt leder, Institutt for Begrepstømming.